Privacyreglement

PRIVACY VERKLARING

Stichting Community Builders respecteert de privacy van ieder individu die in contact treedt met de stichting. 

Op de website www.wijzijndewijk.org worden, mits je hiervoor toestemming geeft, jouw persoonsgegevens verzameld en gebruikt ten behoeve van het volgen van het programma Wij zijn de wijk. Dat gebeurt wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, een cursus, zowel fysiek als online, een interview geeft aan medewerkers onder verantwoordelijkheid van de stichting, dan worden de persoonsgegevens die jij invult of aanlevert verwerkt.

Hieronder leggen we uit hoe.

Artikel 1 Verantwoordelijkheid gegevensbeheer

Verantwoordelijke voor de verwerking is het bestuur van de Stichting Community Builders

Artikel 2 Verwerking van gegevens

Sub 1 De medewerkers van St Community Builders verzamelt en verwerkt gegevens van inwoners voor het programma Wij zijn de wijk, op basis van uw toestemming.

Sub 2 De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummers
  • Emailadressen
  • Geslacht
  • Geboortedatum / Leeftijd
  • Hobby’s

Artikel 3 Doel van de verwerking

Sub 1 Het doel van de verwerking is het ontwikkelen van de burennetwerk in specifieke wijken.

Sub 2 De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

Artikel 4 Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zowel in excel als in een digitaal systeem verwerkt.

Artikel 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Sub 1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wijzijndewijk.org.

Sub 2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 Contact

Voor verzoeken, vragen en meer informatie kunt u zich richten tot info@quartermasters.org 

Artikel 10 Duur van de verklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juli 2021 tot nader order.